Forebyggendekurs

Den overordnede målsetningen med Forebyggendekurset er å gi elevene gode forutsetninger for å kunne redde liv.

Forebyggendekurset har et faglig innhold med hovedfokus på å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Jf. Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene.

Mål

Kurset skal gi kursdeltakerne kunnskap og ferdigheter i systematisk forebyggende arbeid som styrker kompetansen for å bli i stand til å redde liv. Dette er underbygd ved kunnskap om helhetlig forståelse av alle brann- og redningstjenestens tjenester. Videre vil identifisering av risiko, som omsettes i effektivt og helhetlig forebyggende arbeid, som også omfatter brann- og redningstjenestens leveranse av beredskap til kommunen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forebyggende personell, leder for forebyggende avdeling og brannsjef.

For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs, er det viktig med en tverrfaglig kurssammensetning. Brann- og redningsskolen vil derfor ta hensyn til deltakernes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

Opptakskrav

Søker må ha fullført enten:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) eller
 • Beredskapsutdanning trinn 1 deltid/heltid eller Utrykningslederkurs deltid/heltid eller
 • Svennebrev som feier eller fagbrev som brannforebygger, eller
 • Annen relevant fagskole- eller fagutdanning

I tillegg må følgende kurs være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp:

Dette må lastes opp i søknaden:

 • Kursbevis "Får Walter lov" 
 • Kursbevis Nettbasert kurs i brannvern
 • Dokumentasjon på følgende kvalifikasjonsgrunnlag:
  • Kursbevis Beredskapsutdanning trinn 1 / Utrykningsleder deltid / Ledelse trinn C eller
  • Svennebrev som feier / fagsbrev som brannforebygger eller
  • Vitnemål fra universitets-/høgskoleutdanning
 • Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp
 • Skjema for erfaring- og kompetansekartlegging (utfylt)

Dersom søker har annen relevant utdanning med mindre enn 180 studiepoeng, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon, sendes til Brann- og redningsskolen på i god tid før søknadsfristens utløp.

Faglig innhold

Grunnlaget for brannforebygging

 • Introduksjon til brannforebyggende arbeid
 • Forvaltning av myndighet
 • Byggverkets forutsetninger for bruk
 • Eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid
 • Håndtering av farlig stoff

Tilsyn som virkemiddel 

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn

Systematisk risikostyring 

 • Prosjektmetodikk, prosjektplanlegging og utarbeidelse av prosjektoppgave

Vurderingsform

For å oppnå bestått kurs må kursdeltaker gjennomføre og bestå:

 • Gruppebasert prosjektoppgave med karakter
 • Muntlig individuell eksamen med karakter

Etter eksamen får kandidaten samlet karakter for gruppebesvarelsen og den muntlige besvarelsen.

Forebyggendekurset gjennomføres to ganger i 2024, fordelt på henholdsvis to og tre perioder.

Det første kurset gjennomføres i uke 5-6, og 9-12. 

Det andre kurset gjennomføres i uke 34-35, uke 37-38 og 40-41

Søknadsfrist er 16. oktober 2023. 

>>Søk om kursplass