Forebyggendekurs

Den overordnede målsetningen med Forebyggendekurset er å gi elevene riktige forutsetninger for å redde liv. Forebyggendekurset har et faglig innhold med hovedfokus på å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Jf. forskrift om organisering av brannvesen.

Mål

Kurset skal gi kursdeltakerne kunnskap og ferdigheter i systematisk forebyggende arbeid som redder liv. Dette er underbygd ved kunnskap om helhetlig forståelse av alle brann- og redningstjenestens tjenester. Videre vil identifisering av risiko, som omsettes i effektivt og helhetlig forebyggende arbeid, som også omfatter brann- og redningstjenestens leveranse av beredskap til kommunen.

Målgruppe

Personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven. Dette gjelder forebyggende personell, leder for forebyggende avdeling og brannsjef.

For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs er det viktig med en tverrfaglig kurssammensetning. Norges brannskole vil derfor ta hensyn til deltakernes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

Opptakskrav

Søker må ha fullført enten:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå (180 studiepoeng/60 vekttall) - eller
 • Grunnkurs for brannkonstabel heltid, og Beredskapsutdanning trinn 1 deltid/utrykningsleder deltid - eller
 • Svennebrev i feie- og brannforebyggerfaget - eller
 • Annen relevant fagskole- eller fagutdanning

I tillegg må disse to kursene være gjennomført og bestått før søknadsfristens utløp:

Dette må lastes opp i søknaden:

 • Kursbevis "Får Walter lov" 
 • Kursbevis Nettbasert kurs i brannvern
 • Kursbevis Grunnkurs for brannkonstabel - heltid
 • Svennebrev som feie- og brannforebygger
 • Vitnemål fra Universitets- eller høgskoleutdanning
 • Dersom søker innehar dispensasjon må også denne lastes opp
 • Skjema for erfaring- og kompetansekartlegging (utfylt)

Dersom søker har annen relevant utdanning med mindre enn 180 studiepoeng må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole i god tid før søknadsfristens utløp.

Faglig innhold

Grunnlaget for brannforebygging

 • Introduksjon til brannforebyggende arbeid
 • Håndtering av farlig stoff
 • Forvaltning av myndighet
 • Byggverkets forutsetninger for bruk
 • Eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid

Tilsyn som virkemiddel 

 • Planlegging og gjennomføring av tilsyn

Systematisk risikostyring 

 • Prosjektmetodikk, prosjektplanlegging og utarbeidelse av prosjektrapport

Vurderingsform

For å oppnå bestått kurs må kursdeltaker gjennomføre og bestå:

 • Prosjektplan (arbeidskrav – bestått/ikke bestått)
 • Gruppebasert prosjektoppgave (karakter, men kursplan er under revisjon, kan bli bestått/ikke bestått)
 • Muntlig individuell eksamen (karakter, men kursplan er under revisjon, kan bli bestått/ikke bestått)

Kurset går over seks uker fordelt på tre perioder.

Kursene gjennomføres i følgende perioder/uker:

Samling 1 - uke 11 og 12

Samling 2 - uke 18 og 19

Samling 3 - uke 24 og 25 

Kurs nr. 3: 10.10 - 21.10, 07.11 - 18.11, og 05.12 - 16.12.2022