Beredskap mot akutt forurensning - Oljevern

I samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket (KyV), gjennomfører Brann- og redningsskolen (BRSK) kurs for personell som har eller er tiltenkt roller i innsats mot akutt forurensning.

Håndtering av akutt forurensning

Kursene bygger på Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning, utgitt av Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kystverket og NOFO. 

Påmelding til kurs går via eget Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA).

Grunnkurs i håndtering av akutt forurensning

Kurset gjennomføres over to dager, fordelt på inntil 16 undervisningstimer.

Målet med kurset er å gi grunnleggende kompetanse til personell som skal delta som mannskap ved aksjoner mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Ha grunnleggende kunnskaper om organisering, oppgavefordeling, ansvar og myndighet innen beredskap mot akutt forurensning
 • Ha grunnleggende kunnskaper om håndtering av akutt forurensning
 • Kunne opptre i tråd med gjeldende HMS-regelverk ved innsats
 • Kunne bruke relevant utstyr

Kurs i teigledelse

Kurset gjennomføres over tre dager, fordelt på inntil 29 undervisningstimer.

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å ivareta rollen som teigleder ved aksjoner mot akutt forurensning.
 
Deltakerne må ha fullført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning eller inneha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede eget personell
 • Kunne sørge for taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser

Kurs i skadestedsledelse

Kurset gjennomføres over tre dager, fordelt på inntil 28 undervisningstimer.

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved aksjoner mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført kurs i teigledelse eller inneha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede personell på skadestedet
 • Kunne sørge for taktisk disponering og bruk av ressurser på skadestedet
 • Kunne bidra til å nå innsatsens miljømål

Foruten kursene som er beskrevet i læreplanen, avholder Brann- og redningsskolen følgende tilpassede kurs:

Repetisjonskurs i teig- og skadestedsledelse

Kurset gjennomføres over to dager, fordelt på inntil 19 undervisningstimer.

Målgruppen er tidligere deltakere på teiglederkurs og skadestedslederkurs. Repetisjonskurset bør gjennomføres innen fem år etter ordinært kurs. Går det over åtte år må det ordinære kurset tas på nytt. Kurset gjennomføres fortrinnsvis parallelt med et grunnkurs.

Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kunne organisere og lede personell på skadestedet
 • Kunne sørge for taktisk disponering og bruk av ressurser på skadestedet

For skadestedsleder:

 • Kunne bidra til å nå aksjonens miljømål

Materiellkurs

Kurset gjennomføres over to dager, fordelt på inntil 16 undervisningstimer.

Målet med kurset er å gi grunnleggende kompetanse om bruk, vedlikehold, lagring og enkle reparasjoner av utstyr som brukes ved aksjoner mot akutt forurensning.

Målgruppe for kurset er personell som har behov for kompetanse om materiell som benyttes i håndtering av akutt forurensning.

Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • kunne forstå og gjennomføre bruk, pakking, lagring og enkle reparasjoner av relevant utstyr
 • kunne vurdere helsefare ved håndtering av utstyr i forbindelse med akutt forurensning

Oljevern i is og kulde

Kurset gjennomføres over fire dager, fordelt på inntil 30 undervisningstimer.

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til innsats mot akutt forurensning i kaldt klima.

Målgruppe er personell som er tiltenkt rolle i aksjoner mot akutt forurensning i kaldt klima.

Etter fullført kurs skal kursdeltakerne:

 • forstå utfordringer forbundet med arbeid i kaldt klima
 • forstå oljens egenskaper i kaldt klima
 • forstå miljøutfordringer i kaldt klima
 • ha kjennskap til forebyggende tiltak mot skader på personell og utstyr
 • selvstendig kunne utføre førstehjelp på skader som kan oppstå under innsats
 • selvstendig kunne anvende relevante ressurser og teknikker i innsats

Opptakskrav

Deltakerne må ha gjennomført:

 • Teiglederkurs i akutt forurensning, eller tilsvarende
 • Norsk grunnkurs førstehjelp, eller tilsvarende

Ved samtlige kurs skjer påmelding via eget IUA.