Er du vår nye resepsjonist?


Brann- og redningsskolen søker ny resepsjonist med søknadsfrist 31. mai.

Vi ser etter deg som både er tolmodig og profesjonell, slik at studentar, kursdeltakarar og tilsette får hjelp til stort og smått i ein hektisk skolekvardag. Du må vera allsidig og like å jobbe midt oppi alt som skjer. Skolen vil no få to resepsjonar, ein i administrasjonsbygget og ein på studenttorget. Resepsjonistane våre skal rullere mellom desse, og vi søker no ein ny kollega til vår dyktige resepsjonist.

Ansvar og arbeidsoppgåver

·    Arbeide i resepsjonane til skolen og vera førstelineteneste for studentar, kursdeltakarar, tilsette og gjester
·    ha ansvar for å drifte skolens velferdstilbod
·    ha ansvar for å bestille forbruksmateriell, kontorrekvisita, klede m.m.
·    ha ansvar for biblioteket og etablering av mediatek
·    sørge for at resepsjonsområdet, gjestesonar og møterom er presentable 
·    vera med på å planlegge og legge til rette for interne og eksterne arrangement
·    bidra til å oppdatere informasjon gjennom heimesida og sosiale media
·    administrative oppgåver kan leggast til stillinga avhengig av behov, kompetanse og interesse

 

Kvalifikasjonar
Du må ha:
·    vidaregåande opplæring, t.d. resepsjonsfag, reiseliv, sal & service, kontor og administrasjon
·    god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne på norsk
·    erfaring og høg kompetanse i bruk av digitale arbeidsverktøy


Personlege eigenskapar:
·    utpreget samarbeidsorientert lagspiller
·    serviceinnstilt og med god gjennomføringsevne
·    løysingsorientert 
·    sjølvstendig og ansvarsbevisst


Vi ønsker at du har:
·    erfaring frå utdanningssektoren ev tilsvarande arbeid 
·    erfaring med problemløysing ved hjelp av digitale verktøy
·    erfaring med administrative oppgåver
·    erfaring frå serviceyrke
·    erfaring frå bibliotek/mediatek/arkiv


Vilkår
•    årsløn frå kr 472 900 – 516 800 (lønstrinn 46 - 52) i stillingskode 1065 konsulent, årsløn frå kr 509 300 til 565 900 (lønstrinn 51-58) stillingskode 1408 førstekonsulent eller årsløn frå kr 532 200-584 500 (lønstrinn 54-60) stillingskode 1363 seniorkonsulent. 
•    varierte og utfordrande oppgåver i eit tverrfagleg miljø
•    spanande arbeidsplass med høg fagleg kompetanse og dyktige kollegaer 
•    høve til å utvikle og påverke eige ansvarsområde
•    høve til å ta del i relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak
•    fleksitidsordning

 

Om seksjonen, eininga og stillinga
Som resepsjonist får du ei nøkkelrolle ved skolen, og du vil vera vårt ansikt utover. Stillinga krev at du alltid har ei positiv og serviceinnstilt haldning. Du skal ta ansvar for eige arbeidsområde gjennom god kvalitet og struktur i arbeidet ditt, og samarbeide med dei tilsette ved skolen. Stillinga ligg i Seksjon administrasjon- og virksomhetsstyring med ansvar for verksemdsstyring, økonomi, kurs- og studieadministrasjon, resepsjon, IKT, HR, kommunikasjon, kvalitet og HMS. Seksjonen har eit breitt samansett fagmiljø med høg yrkesstoltheit med godt lagspel. Vi er 20 tilsette, der åtte høyrer til i Enhet kurs- og studieadministrasjon. 

>> Les meir og søk her